+45 70 605 601 info@g-e.dk

Om Grøn Energi

Grøn Energi tilbyder klimavenlige energiløsninger indenfor brugsvand, varme, solceller, ventilation og lys til offentlige og private virksomheder

Værdier

Grøn Energi ser det som en fornem opgave at være med til at ændre traditionelle holdninger til ny energi 

Vision

Grøn Energi er er overbevist om at det kommer alle til gode hvis flere tænker i grønne baner

Mission

Grøn Energi hjælper deres kunder til at tjene penge på at energioptimere deres virksomhed.

Hvem er vi?

At ændre og forbedre verden – det er det mål, vi forfølger i Grøn Energi. Gennem bæredygtige processer og nye innovative løsninger er vi i stand til at opfylde den høje standard det er at blive en grønnere virksomhed.

Grøn kaldes håbets farve, men farven er for os snarere et symbol på ren og vedvarende energi.

År i energibranchen

Klimaaftalen er Grøn Energi’s kerneprodukt og behovet for rigtige klima løsninger bliver et større og større krav til  alle virksomheder.

Glade kunder

I løbet af bare ni år har Grøn Energi oparbejdet en tilfreds kundekreds af mellemstore virksomheder og institutioner.

Professionelle energikonsulenter

Grundlaget for en rigtig løsning ligger i den uddannelse medarbejderne får hos Grøn-Energi.

 

 Grøn Energi og Finansiering.

Grøn Energi har udvidet sit marked væsentlig i flere år, hvilket er en sikkerhed for kunder som gerne vil transformere sig til at blive  bæredygtige og innovative virksomheder med hjælp fra en troværdig partner.

Ved hjælp af omkostningsneutrale løsninger fra Grøn Energi, baseret på f.eks. solceller eller varmepumper, kan både offentlige og private virksomheder blive ressourcebesparende og samfundsnyttige bidragsydere til større bæredygtighed i det danske samfund.

Grøn Energis leveringsbetingelser til erhvervskunder

1. Anvendelse

Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser gælder for alle aftaler med Grøn Energi, CVR-num­mer 41292784, salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter, reservedele og ydelser

Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 60 måneder efter, at det er leveret til kunden.
Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom service udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

4. Pris og betaling

Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser i.h.t de på Købsaftalen/ Klimaaftalen aftalte betalingsbetingelser.

5. Forsinket betaling

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele ab fabrik.

Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8. Forsinket levering

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. Garanti

Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 60 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 24 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 60 måneder fra oprindelig levering.

Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Kunden har inden købsaftalens indgåelse udvalgt de opsatte genstande og godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, serviceleverandør, specifikationer samt købsaftalens indhold. Grøn Energis energiberegninger er kun vejledende, Grøn Energi kan ikke gøres ansvarlig for disse. Besparelsesgaranti gives kun til solceller. Grøn Energi er over for kunden fritaget for ethvert krav på grund af forsinket levering, ved service eller andre ydelser.

Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløs holde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

Ansvarsbegrænsning. Kunden er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de opsatte genstande, overholdes, og at nødvendige tilladelser indhentes. Hvis kunden ikke kan levere tegning eller statik for installation af solceller på deres tag, vil Grøn Energis ingeniør stå for at udarbejde disse. Medmindre andet er aftalt, vil dette blive faktureret særskilt. Kunden bærer risikoen for, at de nødvendige tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Kunden friholder Grøn Energi for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, kunden gør af det opsatte, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet. 

Elvarmeafgift: Det er kundens eget ansvar at sikre sig, at der kan opnås fradrag for reduceret elvarmeafgift. Dette er ikke Grøn Energis ansvar. Grøn Energi kan ikke gøres ansvarlig, hvis kunden har aftage pligt fra sit forsyningsselskab (f.eks. blokvarmecentral) eller ikke kan få reduktion på sin el varmeafgift. Grøn Energi er uden ansvar for kundens evt. driftstab, tab af avance eller andet tab.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 30% pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12. Fortrolighed

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Behandling af persondata

Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og lignende.

Kunden bekræfter ved sin underskrift på denne aftale, at kunden giver samtykke til, at Grøn Energi indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning (GPDR). De typiske personoplysninger, som Grøn Energi indsamler og behandler er: CVR- nummer, navn, adresse, e-mail samt telefonnummer.

Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Økonomichef Anne Marie Skoglund Hansen.

14. Gældende ret og værneting

Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.